M
D
B
C
N
S
P
H
E
L
OTHER
O
T
R
I
J
A
G
K
W
Q
F
U
V
Y
Z
X